U bent hier

Wedstrijdreglement

Artikel 1

De wedstrijd “plankgas ”is een initiatief van en wordt georganiseerd door UNIZO vzw, met de maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37,  0410.337.219, RPR Brussel, KBC 426-3010082-53, www.unizo.be, infoatunizo.be.

Artikel 2

De deelname is exclusief voorbehouden voor de scholen die lid zijn van UNIZO Ondernemend Onderwijs. Een school is pas lid van UNIZO Ondernemend Onderwijs na ontvangst van betaling van het jaarlijks lidgeld. Meer info omtrent het lidmaatschap kan gevonden worden via https://onderwijs.unizo.be.

Er kan individueel of in groep ingeschreven worden. Door in te schrijven aanvaardt men automatisch het wedstrijdreglement.

De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van UNIZO een bevestiging heeft gekregen van de inschrijving.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt in 3 grote fasen:

Fase 1: Brainstormfase:

 • Logo
 • Naam van de onderneming
 • Pitchvideo: wordt niet publiekelijk gepubliceerd!  De videopitch kan op 3 manieren ingediend worden:
  1. De leerlingen uploaden de pitch op www.Youtube.com en plakken de URL in hun Plankgas dossier.
  2. De Leerlingen uploaden de pitch op www.vimeo.com en plakken de URL in hun Plankgas dossier.
  3. De leerlingen sturen hun videopitch filmpje naar ondernemendeschoolatunizo.be

 Fase 2: BMC fase

 • Volledig Business model canvas

Fase 3: Ondernemingsplan fase

 • Financieel plan
 • Ondernemingsplan

Er is ondersteunend lesmateriaal per fase beschikbaar na het inloggen op de website https://plankgas.unizo.be
Na het afronden van een fase (= 100% ingevuld) is het mogelijk om reeds verder te gaan met de volgende fase, ook al is er nog geen feedback gegeven op de vorige fase.

Artikel 4

De leerkracht verbindt er zich toe de deadlines voor de wedstrijd te accepteren en zal zo automatisch feedback ontvangen van een externe jury.

Wanneer een deadline niet gerespecteerd wordt kunnen de studenten op eigen initiatief verder werken maar vervalt alle recht op feedback. Zij zullen gediskwalificeerd worden voor het wedstrijd gedeelte en geen feedback meer ontvangen.

Deadlines Plankgas schooljaar 2019-2020:

Fase 1: Vrijdag voor de Herfstvakantie – 25 Oktober 2019  om 23u59
Indien de deadline gerespecteerd is, zullen de studenten ten laatste feedback krijgen over deze fase op vrijdag 8 November  2019  om 23u59.
 

Fase 2: Vrijdag voor kerstvakantie – 20 December 2019 om 23u59
Indien de deadline gerespecteerd is, zullen de studenten ten laatste feedback krijgen over deze fase op vrijdag 10 Januari 2020 om 23u59
 

Fase 3: Vrijdag voor paasvakantie – 3 april 2020 om 23u59
Indien de deadline gerespecteerd is, zullen de studenten ten laatste feedback krijgen over deze fase op vrijdag 24 april 2020 om 23u59
 

Per fase zal er maar eenmalig feedback worden gegeven, de aanpassingen die later worden gedaan zullen niet meer nagelezen worden door de externe jury.

Vermijd zeer uitgebreide ondernemingsplannen. Het is de kwaliteit die telt niet de kwantiteit! Gelieve de lengte van de ondernemingsplannen te beperken tot 30 pagina's.

Deelnemers kunnen na afloop van de wedstrijd hun inzending nog herbekijken tot de 1e maandag van juli.  Vanaf dan worden de projecten van het voorgaande schooljaar niet meer gepubliceerd. Dit impliceert ook dat de leerling gebruikers accounts op die dag op inactief worden gezet. Alle data wordt 1 jaar bijgehouden, vanaf jaar 2 wordt de data verwijderd.

Let op: Leerkracht accounts blijven actief. Wanneer u inlogt op het leerkracht account gaat u automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.

Artikel 5

De jury is onafhankelijk samengesteld en wordt aangeduid door UNIZO.  De jury oordeelt autonoom en is geen verantwoording verschuldigd omtrent haar beslissingen. De beoordeling gebeurt met wel omschreven evaluatie criteria die ter inzage zijn van de leerkracht.

Deze criteria kan je ook onderaan deze pagina terugvinden.

De juryleden krijgen maar pas toegang tot het dossier NA het verstrijken van de hierboven genoemde deadlines. Zowel studenten als leerkrachten kunnen voor de deadline aanpassingen doen zonder dat juryleden dit te zien krijgen. Na het geven van feedback zal de toegang van de juryleden ook geannuleerd worden.

De criteria waarmee rekening zal gehouden worden tijdens de quotering zijn:

 • Ondernemingszin
 • Creativiteit
 • Missie en visie
 • Klantgerichtheid
 • Marketing en communicatie
 • FinanciĆ«le situatie

En dit door alle fasen heen.
Elke fase heeft een aparte quotering die op het einde zal opgeteld worden. Diegenen die de hoogste punten heeft per provincie zal uitgeroepen worden tot provinciale plankgas winnaar.

De puntenverdeling per fase:

 • Fase 1:
  • Huisstijl: 5 punten
  • Videopitch: 15 punten
 • Fase 2:
  • BMC: 20 punten
 • Fase 3:
  • Ondernemingsplan: 25 punten

De juryleden baseren zich enkel op de input van de studenten om een quotering te geven. Zij hebben geen zicht op het ruimere proces dat vooraf is gegaan en houden dus bv. geen rekening met attitude, inzet, …

Het staat de leerkracht vrij om de punten van de jury samen te voegen met een eigen punt, belangrijk daarbij is om steeds beide punten te communiceren zodat de studenten zicht hebben op het punt van de externe jury.

Artikel 6

Elke provinciale winnaar zal bekend gemaakt worden op donderdag 30 april 2020  en bezoek krijgen van de provinciale UNIZO werking in de week van 04 mei 2020.
Elke winnaar ontvangt een award en een cultuurcheque van 100 euro.
(te verdelen onder het aantal groepsleden)

Artikel 7

Wie deelneemt aan plankgas verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement en heeft kennis genomen van het privacybeleid van UNIZO. UNIZO houdt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zou blijken dat zij niet (langer) aan de voorwaarden van dit reglement voldoen.

Voor info en vragen kan u contact opnemen via ondernemendeschoolatunizo.be.

Artikel 8

Met uitzondering van opzettelijke fouten, kan UNIZO en/of haar medewerkers op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eender welke gebeurtenis die nadelig kan zijn voor de kandidaten en de personen die hen vergezellen.

Artikel 9

De deelnemers dragen de materiĆ«le en intellectuele eigendomsrechten op de ingezonden dossiers kosteloos over aan UNIZO vzw. Zij kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Wie wenst dat zijn of haar ondernemingsplan niet op de website van de organisatoren ter beschikking wordt gesteld, dient contact op te nemen via ondernemendeschoolatunizo.be.


Bijlage

De evaluatiecriteria kan je hier  nalezen.