FAQ - Veelgestelde vragen | Plankgas

U bent hier

FAQ - Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een bundeling van vragen die het plankgas team kreeg. Misschien heb je wel een soortgelijke vraag? Heb je nog een andere vraag? Geen nood! Mail je vraag naar Plankgasatunizo.be

 • Kan ik dit schooljaar nog starten met het opstellen van een ondernemingsplan?

Als je start voor de kerstvakantie of ten laatste direct erna, is het zeker nog haalbaar om de verschillende deadlines te halen. Het hangt er uiteraard ook vanaf hoeveel lestijden de leerkracht kan en wil besteden aan het ondernemingsplan. Inschrijven kan tot en met 15 januari 2019.

 • Uploaden van de activiteit en logo dient te gebeuren voor 08 december 2018 (23h59)
 • Vervolledigen van het Business Model Canvas dient te gebeuren voor 01maart 2019 (23h59)
 • Indienen van het finale ondernemingsplan dient te gebeuren voor 05 april 2019 (23h59)
 • Krijgen alle deelnemende groepjes feedback?

Alle groepjes die tijdig Fase 1 hebben ingediend zullen op deze fase automatisch feedback krijgen. Dit geld ook voor Fase 2 en Fase 3.

Deadline gemist? Dan kan je helaas niet meer deelnemen aan de wedstrijd. MAAR, je kan wel het boek en het online deel van plankgas volledig afwerken en feedback krijgen op aanvraag. Wil jij feedback ontvangen? Stuur gerust een email naar Plankgasatunizo.be.

 

Steeds houden we rekening met volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Volledigheid
 • Haalbaarheid
 • Overtuigingskracht
 • Hoeveel leerlingen omvat de projectgroep idealiter?

De groepsgrootte / project wordt bepaald door de leerkrachten en de leerlingen zelf. Kadert de deelname aan Plankgas binnen de GIP, dan is individueel deelnemen aangeraden. Als je ervoor kiest om toch in groepjes te werken, kan je best kiezen voor 2 of 3 leerlingen/team. Klassen die over een beperkte tijdsbesteding beschikken (bijvoorbeeld in het ASO) kunnen één groep vormen met de hele klasgroep. Duidelijke taakverdeling en afspraken zijn dan enorm handig. Goede afspraken maken immers goede vrienden!

 • Kunnen we op de website een voorbeeld van een ondernemingsplan raadplegen?

Er staat er een voorbeeld van een uitgewerkt ondernemingsplan en een haalbaarheidsstudie op onze site, onder "downloads".

 • Met welke deadlines/tijdschema moeten we rekening houden?

 • Inschrijvingen  voor 1 november 2018
 • FASE 1: Ontwikkeling van het projectidee (1 september 2018 tot 8 december 2018)
 • FASE 2: Uitdiepen van het projectidee (1 november 2018  tot 01 maart 2019)
 • FASE 3: Uitschrijven van het ondernemingsplan (1 januari 2019 tot 05 april 2019)
 • FINALE = o&o happening (10 mei 2019)
 • Hoe kunnen we de leerlingen motiveren om deel te nemen aan deze wedstrijd?

Eerst en vooral zijn er leuke prijzen te winnen. Daarnaast biedt Plankgas een leermethode aan waarbij 'leren door te doen' belangrijk is. Geen saaie theorielessen, maar leren uit de praktijk met toffe en op hun maat gemaakte info video’s. Bovendien kunnen leerlingen zich zeker in fase 1 en fase 2 creatief uitleven bij het maken van een huisstijl en een pitchvideo. 

 • De uitwerking van bepaalde aspecten van het ondernemingsplan lukt niet zo goed?

Geen nood! De Vliegende Brigade is er voor jou! De leerkracht kan de hulp inroepen van de Vliegende Brigade voor specifieke vragen rond marketingcommunicatie, brainstormtechnieken, financieel plan, werken met personeel, vennootschapsvormen, ondernemer voor de klas, ... 

Wanneer? De Vliegende Brigade is beschikbaar op vraag van de leerkracht van 12/11/2018 tot en met 30/11/2018 en van 21/01/2019 tot en met 01/02/2019.

LET OP! Jouw leerkracht dient contact op te nemen met de Vliegende Brigade via de O&O Adviseur van je provincie:

Oost- Vlaanderen: Sylvie.Canootatunizo.be (subject: Vliegende%20Brigade%20Plankgas)

West-Vlaanderen: Dirk.Braeckeveltatunizo.be (subject: Vliegende%20Brigade%20Plankgas)

Antwerpen: Steven.Wenselatunizo.be (subject: Vliegende%20Brigade%20Plankgas)

Vlaams-Brabant & Brussel: Kaat.Boonenatunizo.be (subject: Vliegende%20Brigade%20Plankgas)

Limburg: Zehra.Ozmenatunizo.be (subject: Vliegende%20Brigade%20Plankgas)
 

 • Help! Ik heb vragen bij de opstart van mijn onderneming. Waar kan ik terecht?

Jouw onderwijsinstelling heeft een UNIZO SCHOOL SERVICE lidmaatschapsnummer. Met dit nummer kan je ten allen tijde bellen naar de ondernemerslijn waar je met al je eerstelijns vragen rond de opstart van een een eigen zaak terecht kan. 

 • Waar kunnen de leerlingen realistisch cijfermateriaal vinden?

Eerst en vooral kunnen ze gaan kijken op de website van UNIZO en van organisaties of bedrijven uit hun branche. Als ze hier niet genoeg cijfermateriaal vinden, is het aangewezen te bellen. Een andere manier is kijken in de directe omgeving. Een lokale ondernemer/ handelszaak wil de leerlingen vast een eindje op weg helpen. Welke facturen ontvangen ze bijvoorbeeld thuis voor water, elektriciteit, gsm-rekeningen, ...? Het voorbeeld op de website (onder lesmateriaal) geeft indicatieve cijfers weer voor de vaste kosten. De te verwachten omzet kunnen de leerlingen berekenen met het startkompas van Agentschap Ondernemen (zie lesmateriaal). De leerlingen kunnen met deze vraag over cijfermateriaal ook zeker terecht bij de coaches van de Vliegende Brigade.

 • Wat zouden valkuilen kunnen zijn bij het opmaken van een ondernemingsplan?

Onze ervaring uit andere ondernemingsplanwedstrijden leert ons dat er een aantal valkuilen zijn, die vaak voorkomen:

 • Onvoldoende kennis van de sector
 • De juiste kostprijs niet kunnen berekenen
 • Onderschatten van de concurrentie
 • Ondermaatse marketing- en communicatieaanpak
 • Onvoldoende voorbereiding, de visie op lange termijn ontbreekt
 • Het niet bekomen van kredieten of beschikken over onvoldoende eigen kapitaal
 • Is mijn naam origineel? Waar vind ik hierover informatie?

Of de naam van je zaak origineel is, kan je in de eerste plaats uittesten via je familie, vrienden en kennissen. Daarnaast kan je deze naam ook eens via Google ingeven en zien waar je uitkomt. Begin je een transportbedrijf en bestaat er een andere transportonderneming met dezelfde of gelijkaardige naam als die van jouw bedrijf, dan zal je deze naam niet kunnen kiezen. Dit is immers tegen de wetgeving en kan alleen maar misverstanden veroorzaken. Een leuke originele naam klinkt goed, ligt goed in de mond en is niet dubbelzinnig!

 • Kan ik mijn projectidee / projectnaam patenteren?

Alle info hierrond vind je terug op de website rond intellectuele eigendom:   https://thatsip.be/

 • Kies ik een eenmanszaak of een vennootschap?

Eén van de eerste beslissingen die je zal moeten nemen voor de opstart van je zaak, is de rechtsvorm van het bedrijf. Daarbij heb je de keuze tussen de oprichting van een eenmanszaak of van een vennootschap. Indien je voor een vennootschap kiest, zal je een vennootschapsvorm moeten kiezen. In tegenstelling tot de vennootschap heeft de eenmanszaak geen aparte rechtspersoonlijkheid. Er is dus ook geen duidelijke splitsing tussen het privévermogen van de handelaar en het vermogen van de zaak.
Het belangrijkste voordeel van een eenmanszaak is dat beslissingen op een zeer snelle en weinig formele manier kunnen worden genomen. Bovendien zijn er ook weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen verbonden aan deze rechtsvorm.
Het belangrijkste nadeel is dat je onbeperkt aansprakelijk bent. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld bij een eventueel faillissement, met je persoonlijk vermogen instaat voor de verbintenissen van de onderneming.
Vanaf het ogenblik dat je met 2 of meer personen een zaak opricht, moet je dit onder de vorm van een vennootschap doen. Een opsomming van de verschillende rechtsvormen vind je op de website van UNIZO Start.

 • Waar vind ik informatie over prijzen die ik kan hanteren?

Indien je in een bepaalde sector opstart, is het belangrijk om deze sector en markt te bestuderen en te analyseren via een marktonderzoek. Hiermee ga je na of er een markt is voor het product en/of de dienst die je wil aanbieden. Deze resultaten gebruik je vervolgens om je marketingplan op te stellen waarbij je dieper ingaat op de 5 P’s (product, prijs, plaats, promotie en personeel). Voor een juiste en correcte prijshantering dien je in de eerste plaats na te gaan wat jouw product en/of dienst minstens kost (zowel vaste als variabele kosten). Daarnaast kan je de ondernemingen die hetzelfde aanbieden als jij een bezoekje brengen en nagaan welke prijzen zij hanteren. Voor verschillende sectoren bestaan er sectorrapporten die je meer informatie geven over de regels, handelspraktijken ed. van die bepaalde sector. Via de UNIZO Startkompas kan je je ondernemingsplan inclusief marketingplan en financieel plan gratis opmaken. 

 • Wat is een doodpuntomzet?

De doodpuntomzet maakt deel uit van de doodpunt-anaylse, ook wel de break-even analyse genoemd. Via deze analyse wordt berekend welke omzet jouw bedrijf moet halen alvorens het winstgevend wordt. Met andere woorden, vanaf welke omzet zijn al jouw kosten (variabele en vaste) gedekt. Deze omzet wordt de break-even omzet (of doodpuntomzet) genoemd. Voor een starter is het zeer belangrijk deze break-even omzet te kennen. Indien deze omzet immers niet gehaald wordt, is de onderneming verlieslatend. Wanneer deze omzet overschreden wordt, is er winst.

 • Hoe bereken ik mijn doodpuntomzet?

Om je doodpuntomzet te berekenen, dien je eerst je contributiemarge te bepalen. Deze marge bepaalt de dekking van de vaste kosten en wordt berekend als volgt:

 1. Bepaal per product/ dienst de brutowinstmarge (verkoopprijs-kostprijs)/verkoopprijs.
 2. Bepaal het aandeel in de omzet per product/ dienst
 3. Bereken de gewogen brutowinstmarge
 4. Doodpuntomzet = vaste kosten/ gewogen brutowinstmarge

Voorbeeld:
Aandeel variabele kosten in omzet = 70%
Vaste kosten = €1000
Contributiemarge = 100% - 70% = 30%
Doodpuntomzet = €1000 / 30% = €3.333

 • Hoeveel loon moet ik mezelf uitkeren?

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Om je loon te bepalen, kan je best met 2 zaken rekening houden:

 1. Welk loon kan je jezelf uitkeren en terzelfdertijd toch een realistische break-even omzet draaien? Hierbij dien je alle vaste en variabele kosten na te gaan, alsook de investeringskosten op korte en lange termijn.
 2. Welk loon wil je minstens per maand verdienen? Hierbij hou je niet alleen rekening met het loon dat je minstens moet verdienen om al je privékosten te betalen, maar ook met het aantal uren per dag/week of maand dat je maximaal kan werken (beschikbare capaciteit).
 • Moet ik personeel aanwerven?

Niemand is verplicht om personeel aan te werven. Als startende ondernemer is het belangrijk om alle taken duidelijk op te sommen en er een tijdsbesteding aan te koppelen. Kan je alles zelf? Dan hoef je geen extra kosten te maken inzake personeel. Weegt de tijd die je er zelf aan zou moeten spenderen niet op tegen de kosten die je zal moeten maken voor extra werkkrachten, dan kan je beter personeel aanwerven.

Iedere werkgever dient echter wel aan een aantal verplichtingen te voldoen bij of voor het aanwerven van personeel:

 • afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen alvorens het personeel tewerkgesteld wordt;
 • aanvragen van een aansluitingsnummer bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie (bij arbeiders);
 • met uitzondering van werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen, zijn alle werkgevers verplicht zich aan te sluiten bij een externe preventiedienst;
 • een arbeidsreglement en arbeidsovereenkomst opstellen, een personeelsregister bijhouden, loonfiches, belastingfiches en individuele rekeningen afleveren;
 • aangiften en betalingen aan RSZ, belastingen en bijzondere fondsen.
 • in de bouwsector en bij de autocarondernemingen moet een onmiddellijke aangifte tewerkstelling gebeuren;
 • het afsluiten van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor je personeel is ten zeerste aan te raden maar niet verplicht.

Voor dit alles kan je best contact opnemen met een erkend sociaal secretariaat. UNIZO Start werkt hiervoor samen met Liantis.